พิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000: 2011 ด้านการบริหารจัดการการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Management System: SMS) จากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้แทนจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Mr. Prawaltong Tongyai Na-Ayudthaya, Commercial Manager, Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd., awards ISO/IEC 20000:2011 certification for Service Management System (SMS) to Mr. Parivat Tharincharoen, Managing Director and M.R. Pornrapee Abhakorn, Director and Advisor of NetONE Network Solution Co., Ltd. With A. Prinya Hom-Anek, President of ACIS Professional Co., Ltd. as the ISO 20000 Consultant with the party join in congratulations.

Related Links : 
http://www.acisonline.net/
http://www.bureauveritas.co.th/02_news_01.asp


»
Copyright © 2021. NetONE Network Solution Co.,Ltd. All rights reserved.