As one of Thailand’s leading System Integrator firm, we are looking for new members in following positions. If you want to join us, please send e-mail to hr@net1.co.th

Facility Engineer / Senior Facility Engineer

Job description :

 • ดำเนินการทำ Site Survey / Site Preparation เพื่อประเมิน Scope of Work ในส่วนของสายสัญญาณ UTP / Fiber ได้
 • ดำเนินการทำ Site Survey / Site Preparation เพื่อประเมิน Scope of Work ในส่วนของระบบและตัวห้อง Datacenter ที่มีมาตรฐานได้
 • ควบคุมงานและประสานงานกับ Supplier เพื่อถ่ายทอด Scope of Work จากการ Site Survey ได้
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะงานในส่วนของงานซ่อมบำรุงระบบ Datacenter
 • มีความเข้าใจมาตรฐานการออกแบบระบบ cabling ที่ใช้ในระบบงาน network / System ได้อย่างสมบูรณ์
 • มีความรู้ความเข้าใจ ระบบ Datacenter,Cooling Solution,Electrical Power และ Security Solution

Qualification :

 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ด้าน สายสัญญาณ UTP / Fiber และ Datacenter Facility อย่างน้อย 3 – 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและมีทักษะการเขียนที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network / System Infrastructure
 • สามารถอ่านและเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Certified Data Centre Professional (CDCP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Network Engineer (ปฏิบัติงาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)

Job description :

 • ทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ทำงานแบบกะ)
 • ในกรณีที่อุปกรณ์เสียต้องเข้าไปทำการเปลี่ยนแก้ไขตาม SLA
 • ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฎิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Qualification :

 • เพศชาย, หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กลางวัน, กลางคืน)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Cisco Layer 2/Layer 3 Switch, Firewall, Wireless
 • มีความรู้ทางด้าน Network เช่น OSI 7 Layer, VLAN, Spanning tree 1 และอื่น ๆ
 • มีความสามารถในการหาข้อมลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
Senior Project Manager

Job description :

 • ดูแลจัดการและบริหารทีมงานผู้จัดการโครงการ
 • กำหนดเป้าหมาย, มอบหมายงาน, ติดตามผล และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน
 • เขียนแผนโครงการ, ดำเนินการตามแผน, ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน
 • วิเคราะห์, คาดการณ์, ป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการ
 • ประสานงานผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อพัฒนางานโครงการให้สำเร็จตามแผน
 • ดำเนินงานตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้มอบมอบหมายให้
 • วางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับทีมงานผู้จัดการโครงการ

Qualification :

 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-38 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขา IT, Computer Engineer, Computer Science
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน การบริหารโครงการ,  IT Network Infrastructure
 • มีความรู้และดำเนินงานโครงการตามหลักการ PMBOK Guide (PMI)
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ, สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน, การตัดสินใจ, การเจรจาต่อรอง, การนำเสนองาน, การประสานงาน และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
Senior Pre-Sales Engineer (Data Center)

Job description :

 • Provides Pre-Sales document including design document, presentation, proposal, data flow diagrams, logical diagram
 • prepare Estimates Bill of Material, Proposal document, Technical compliance document and Scope of work/service to sales team / Customer
 • Lead meeting and present the System/Software solution design to prospective customers
 • Provides System/Software Demonstration and Proof-of-Concept
 • Work with local distributor to deliver System/Software solutions to customer
 • Keep updating the new technology and products as focused on assignment, Attend vendor’s products/technologies training or seminar
 • Evaluate and develop approach to Wire/Wireless solutions, Studies new products and technologies, Attend vendor’s products/technologies training or seminar

Qualification :

 • Bachelor degree in Computer Engineering, Computer Science or any related fields
 • At least 3 years’ experience in computer system / storage / network infrastructure fields
 • Background knowledge in product such as, Microsoft / VMware / Cisco / HPE / Dell / Lenovo / Huawei / Nutanix
 • MCSE / VCP / CCNA certificated would be advantage
 • Ability to handle large volume of orders and meet tight deadlines
 • Ability to be successful with team environment and complete individual tasks
 • Excellent communication and presentation skills
 • Inquiring mind & a positive attitude
 • Experience with Microsoft Office tools – Outlook, Word, Excel, PowerPoint
 • Good Communication both writing and speaking Thai & English, Active listening, and Service mind
Junior / Senior Pre-Sales Network Engineer

Job description :

 • Provide Pre-Sales documentation including design document, presentation, proposal, data flow diagrams, logical diagrams
 • Lead meeting and present the Wire/Wireless LAN solution design to prospective customers
 • Provides Wire/Wireless LAN Products/Solutions Demonstration and Proof-of-Concept
 • Provides Wire/Wireless Site Surveying, Creating Network Drawing (Visio), Solution designs and Survey report
 • Work with local distributor to deliver Wire/Wireless LAN solutions to customer
 • Provide bidding, compliance and pre-sales support document
 • Evaluate and develop approach to Wire/Wireless solution Solutions, studies new products and technologies, Attend Vendor’s products/technologies training or seminar

Qualification :

 • Bachelor degree in Computer Engineering, Computer Science or any related fields
 • At least 1 years’ experience in computing system / storage / network infrastructure fields
 • Knowledge of TCP/IP, OSI Model, LAN, WLAN, WAN
 • Network design experience understanding of the OSI model
 • Strong knowledge Wire/Wireless LAN Operations and Standards
 • Direct experience with Cisco Routing/Switching, Wireless LAN Controller, Network Monitoring System
 • Working knowledge of related product and technologies including Routers, Switches, Firewall, User Directory and authentication systems (AD, LDAP, RADIUS), DNS/DHCP, NMS using SNMP
 • CCNA, CCDA, CCNP, CCDP Certification or equivalent are preferred
 • Strong interpersonal communication , Active listening, and Service mind
Senior Business Development Executive

Job description :

 • Responsible in sales duty on IT products and solutions
 • Establishing new, and maintaining existing, relationships with potential customers
 • Managing and interpreting customer requirements
 • Making technical presentations and demonstrating how a product will meet client needs
 • Negotiating contract terms and closing sales by agreeing conditions
 • Offering after-sales support services

Qualification :

 • Bachelor degree or higher with at least 2 years of sales experience
 • Strong sales track record with experience in a similar industry preferred
 • Being proactive and strong in organization, problem solving, interpersonal and communication skills respectively
 • Independent personality, flexible, resourceful, and willing to work hard
 • Able to work well in a team environment
 • Can do attitude
 • Good communication skill both in Thai and English
Copyright © 2019. NetONE Network Solution Co.,Ltd. All rights reserved.