PDPA Policy

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)  พร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการจัดเก็บ การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เพศ และให้หมายถึงข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ลูกค้า
“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย หรือการแก้ไขซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆ และให้หมายความรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการประกอบกิจการนั้นๆ

2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.net1.co.th เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการ การโฆษณา การวิจัยหรือการจัดทำสถิติ การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัทฯ การจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3. ฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้

 • ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทฯ จะเชิญชวนให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลยอมรับหรืออนุญาตให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ และหากท่านเลือกที่จะปฏิเสธ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • ฐานสัญญา (Contract) : กรณีการประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่าง บริษัทฯ และท่าน หรือเมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าสู่การทำสัญญา
 • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) : กรณีที่การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นต่อการปกป้องประโยชน์สำคัญของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น ป้องกันอันตรายร้ายแรงอันอาจเกิดต่อสุขภาพและชีวิตด้วยการประมวลผลข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) เป็นต้น
 • ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายในบริษัทฯ การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัทฯ การจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ การวิเคราะห์ การวัดการทำงานของเว็บไซต์
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทฯ อาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทฯ ครองครองอยู่ได้ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวมเพื่อประมวลผล แหล่งที่มา และการเก็บรักษาและระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมเพื่อประมวลผล
เช่น ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, email, IP Address ข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ ใช้เพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูล

4.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจาก

4.2.1 ท่านที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ และข้อมูลที่อยู่บนฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหรือเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือท่าน

4.2.2 เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

   • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
   • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทางemail หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
   • เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่านbrowser’s cookies ของท่าน เราจะจัดเก็บข้อมูลการใช้ เข้าเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชม ผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet

การจัดการCookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

Internet Explorer    Google Chrome    Mozilla   Firefox    Safari    Opera

4.3 การเก็บรักษาและระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.3.1  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยการจัดเก็บ
นี้มีการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.3.2  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จนกว่าท่านจะยกเลิกการให้ความยินยอม โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวม และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัท โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

5. สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้
(1)  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2)  สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
(3)  สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(4)  สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(5)  สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้
(6)  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(7)  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8)  สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทฯ ละเมิดสิทธิตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศหรือหรือต่างประเทศ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 3 เท่านั้น เช่น บริษัทในเครือ พนักงานและบริษัทที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ (Business Partners) ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของบริษัทฯ เอง

8. เว็บไซต์อื่นๆ

ภายในเว็บไซต์นี้มีลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นทั้งของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก ซึ่งประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเว็บไซต์นี้ไม่ครอบคลุมถึง หากท่านกดลิงก์เชื่อมต่อดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย

9. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนประกาศฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ บริษัทฯ จะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัทฯ

11. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียด มีเหตุร้องเรียน หรือต้องการเพิกถอนสิทธิการเข้าถึง เกี่ยวกับการคุ้มครอง  ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

408/81 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2030 0488
Email Address: PDPA@net1.co.th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ใช้งานที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด จะเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านในฐานะผู้ประมวลผลเท่านั้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถยกเลิกหรือจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Analytics

  Analytics

บันทึกการตั้งค่า