เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด นำโดย คุณปริวัทธน์ ธารินเจริญ กรรมการผู้จัดการ และ ม.ร.ว. พรระพี อาภากร กรรมการและที่ปรึกษา พร้อมทีมงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 ด้านระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System: ISMS) จากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้แทนจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี อ.ปริญญา หอมเอนก, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ พร้อมคณะดำเนินงานร่วมแสดงความยินดี

«
»
Copyright © 2019. NetONE Network Solution Co.,Ltd. All rights reserved.